Työterveysyhteistyö

Hyvä yhteistyö työterveyshuollon kanssa luo pohjan hedelmälliselle toiminnalle henkilöstön terveyden ja työkyvyn ylläpidossa ja edistämisessä. Työkyvyn edistäminen, varhaisen tuen toimintamallit ja sairauspoissaolojen seuranta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ovat tärkeitä yhteistyömuotoja terveyden ja työkyvyn edistämisessä.

Työyhteisön hyvinvointiohjelmien edistämisessä työyhteisön ja yrityksen johdon sitoutumisen aste on merkityksellistä. Samoin laadukas yhteistyö työterveyshuollon kanssa on avainasemassa tavoitteiden saavuttamisessa. Työterveyshuollon merkitys korostuu etenkin liian vähän liikkuvien tunnistamisessa ja heille järjestettävien palvelujen toteuttajana.

Työterveyshuollon kanssa yhteistyössä toteutetuilla ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan tunnistaa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat henkilöt ja ohjata heidät neuvonnan ja palveluiden pariin. Työyhteisön tukeman liikuntatarjonnan tulisikin olla riittävän monipuolinen, eri henkilöstöryhmät ja erilaisten liikkujien tarpeet huomioiva. Vähän liikkuvien kohdalla matalankynnyksen liikuntaryhmät ja ryhmä- ja/tai henkilökohtainen neuvonta ja opastus ovat tärkeitä.

Suunnitelmallinen ja hyvin johdettu työterveyshuoltoyhteistyö edellyttää työantajan, työntekijöiden, työturvallisuuden, työsuojelun sekä työterveyshuollon jatkuvaa yhteistyötä. Jokaisella meistä on mahdollisuus ja vastuu huolehtia sekä omasta että koko työyhteisön hyvinvoinnista. Varhaisen tuen malleilla aktivoidaan kaikkia työyhteisön jäseniä huolehtimaan itsestään, työkaveristaan ja työyhteisön toimivuudesta sekä puuttumaan työhyvinvoinnin riskitekijöihin mahdollisimman varhain.

 

 

Neuvonta