Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan -olosuhderyhmä, TEHYLI-olosuhderyhmä, edistää poikkihallinnollisesti valtionhallinnon eri sektoreiden ja olosuhdeasiantuntijatahojen kesken arkiympäristön kehittämistä kansalaisten terveysliikuntaan kannustavaksi. KKI-ohjelma koordinoi TEHYLI-olosuhderyhmää yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. 

TEHYLI-olosuhderyhmän toiminta-ajatuksena on edistää liikuntaa suosivien yhdyskuntarakenteiden ja elinympäristöjen syntyä, kehittämistä sekä saavutettavuutta ja näin edistää kansalaisten tasa-arvoisuutta ja lisätä fyysisesti aktiivista arjen liikkumisesta. Tavoitteena on luoda edellytyksiä kansalaisten koko elämänkaaren mittaiselle liikunnalliselle elämäntavalle kattaen

  • lasten ja nuorten turvallisten liikuntamahdollisuuksien edistämisen,
  • työikäisten työssä jaksamisen sekä
  • ikääntyneiden mahdollisuuden hyödyntää lähiympäristöä ja sen palveluja kävellen.
TEHYLI-olosuhderyhmä on koonnut eri toimijoiden tavoitteet ja toimenpiteet yhteiseksi valtakunnalliseksi terveyttä edistävän liikunnan, TEHYLI-olosuhderyhmän toimenpideohjelmaksi, jota ryhmä seuraa ja päivittää jatkuvasti. Vuosien 2016–2019 kehittämiskohteet kattavat kävelyn ja pyöräilyn, lähiliikuntaolosuhteiden, luonnon virkistyskäytön sekä liikuntaa suosivan yhdyskuntasuunnittelun edistämisen. Lisäksi ryhmä järjestää arki- ja lähiliikunnan olosuhteista ja hyvien käytäntöjen esittelystä koulutusseminaareja sekä seuraa kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja toimintoja.
 

 

TEHYLI-olosuhderyhmän kokoonpano