TEHYLI-olosuhderyhmä

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan -olosuhderyhmä, TEHYLI-olosuhderyhmä, edistää poikkihallinnollisesti valtionhallinnon eri sektoreiden ja olosuhdeasiantuntijatahojen kesken arkiympäristön kehittämistä kansalaisten terveysliikuntaan kannustavaksi. KKI-ohjelma koordinoi TEHYLI-olosuhderyhmää yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

TEHYLI-olosuhderyhmän toiminta-ajatuksena on edistää liikuntaa suosivien yhdyskuntarakenteiden ja elinympäristöjen syntyä, kehittämistä sekä saavutettavuutta ja näin edistää kansalaisten tasa-arvoisuutta ja lisätä fyysisesti aktiivista arjen liikkumisesta. Tavoitteena on luoda edellytyksiä kansalaisten koko elämänkaaren mittaiselle liikunnalliselle elämäntavalle kattaen

 • lasten ja nuorten turvallisten liikuntamahdollisuuksien edistämisen,
 • työikäisten työssä jaksamisen sekä
 • ikääntyneiden mahdollisuuden hyödyntää lähiympäristöä ja sen palveluja kävellen.

Elinympäristön kehittämisellä päivittäiseen liikuntaan kannustavaksi madalletaan kynnystä aktiiviseen liikkumiseen arjen valintana ja siten edistetään kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä.

Arkiliikunnan olosuhteiden kehittäminen pohjautuu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisiin terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjauksiin, liikenne- ja viestintäministeriön kävelyn ja pyöräilyn valtakunnalliseen strategiaan 2020 ja sen pohjalta laadittuun toimenpidesuunnitelmaan sekä ympäristöministeriön yhdyskuntien ja rakennetun ympäristön kehittämiseen ja luonnon virkistyskäytön edistämiseen.

TEHYLI-olosuhderyhmä on koonnut eri toimijoiden tavoitteet ja toimenpiteet yhteiseksi valtakunnalliseksi terveyttä edistävän liikunnan, TEHYLI-olosuhderyhmän toimenpideohjelmaksi, jota ryhmä seuraa ja päivittää jatkuvasti. Vaikuttaminen pohjautuu tiedon vaihtoon, yhteistyöhön sekä arki- ja lähiliikunnan olosuhteiden ymmärtämiseen laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Vuosien 2016–2019 kehittämiskohteet kattavat kävelyn ja pyöräilyn, lähiliikuntaolosuhteiden, luonnon virkistyskäytön sekä liikuntaa suosivan yhdyskuntasuunnittelun edistämisen. Lisäksi ryhmä järjestää arki- ja lähiliikunnan olosuhteista ja hyvien käytäntöjen esittelystä koulutusseminaareja sekä seuraa kotimaisia ja kansainvälisiä tutkimuksia ja toimintoja.

TEHYLI-olosuhderyhmän kokoonpano

 • Metsäranta Erja, rakennustarkastaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö – puheenjohtaja
 • Onatsu Tanja, ohjelmakoordinaattori, Kunnossa kaiken ikää–ohjelma – sihteeri
 • Erkkonen Joel, erikoissuunnittelija, Metsähallitus
 • Hirvonen Matti, toiminnanjohtaja, Pyöräilykuntien verkosto ry
 • Jääskeläinen Saara, liikenneneuvos, Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Karlsson Eki, toiminnanjohtaja, Suomen Latu ry
 • Karvinen Elina, toimialapäällikkö, Ikäinstituutti
 • Karvinen Jukka, erityisasianetuntija, Olympiakomitea
 • Komulainen Jyrki, ohjelmajohtaja, Kunnossa kaiken ikää –ohjelma
 • Malmelin Miliza, erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö
 • Miettinen Mari, ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Mäkelä Kaisa, yli-insinööri, Ympäristöministeriö (virkavapaalla)
 • Peltovuori Mauri, rakennustarkastaja, Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Rekola Maija, kestävän liikkumisen asiantuntija, Liikennevirasto
 • Schildt Ville, neuvotteleva virkamies, Maa- ja metsätalousministeriö
 • Selkäinaho Marianne, maaseutuylitarkastaja, Maa- ja metsätalousministeriö
 • Sjöholm Kari, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry
 • Stenvall Maija, erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

TEHYLI-olosuhdetahot

www.minedu.fi
www.stm.fi
www.ymparisto.fi
www.lvm.fi
www.metsa.fi
www.mmm.fi
www.liikennevirasto.fi
www.ikainstituutti.fi
www.kunnat.net
www.poljin.fi
www.suomenlatu.fi
www.olympiakomitea.fi