Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmalla on keskeinen, valtakunnallinen koordinoiva rooli työikäisen väestön terveysliikuntaan liittyvissä toimenpiteissä. KKI-ohjelman päämääränä on vaikuttaa rakenteisiin ja toimintakulttuureihin, jotta työikäinen väestö liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Ohjelma tukee tätä päämäärää

  1. etsimällä uusia tapoja vaikuttaa yhteiskunnan eri toimijoihin ja toimintakulttuureihin, jotta nämä huomioisivat fyysisen aktiivisuuden merkityksen niin valtakunnallisen, alueellisen kuin paikallisen toimintansa tasolla sekä
  2. edesauttamalla arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten avulla työikäisen väestön terveyden ja hyvinvoinnin lisäämistä.

KKI-ohjelman kohderyhmänä  ovat yhteiskunnan eri toimijat, kuten liikunnan, terveydenhuollon ja työelämän toimijat, päättäjät ja media. Kohdeväestössä KKI-ohjelman kohderyhmänä on terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuva työikäinen väestö.

KKI-ohjelman yksi luonteenomainen toimintamuoto on terveysliikuntaa edistävien verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen. Ohjelman keskeisiä tunnusmerkkejä ovat ennakkoluuloton asenne uusiin avauksiin ja niiden vienti vahvasti verkostojensa kanssa käytäntöön. Toimintatapoja leimaa yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus liikunnan näkökulmasta.

KKI-ohjelma on liikuttanut suomalaisia menestyksellisesti jo vuodesta 1995 lähtien. Vuosien mittaan eri puolille Suomea on syntynyt tuhansia paikallisia KKI-hankkeita, joiden kautta on järjestetty liikuntatoimintaa sekä työikäisille että ikääntyneille. KKI-ohjelman tukemat hankkeet ovat lisänneet merkittävästi poikkihallinnollista yhteistyötä kunnissa.

KKI-ohjelma tukee innovatiivista kansalaistoimintaa ja aktivoi laajaa sidosryhmäverkostoa, joka toteuttaa monipuolista liikuntatoimintaa kohdeväestölle. KKI-ohjelma lisää merkittävästi sektorien ja eri hallinnonalojen toimijoiden yhteistyötä, ja on myös mukana arkiliikunnan olosuhteita edistävässä työssä.

Kivillä

Valtakunnallista, poikkihallinnollista terveysliikunnan edistämisohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. Ministeriöt toimivat omilla hallinnonaloillaan sekä yhteistyössä poikkihallinnollisesti KKI-toimijoiden kanssa muun muassa paremman työelämän sekä arki-, työmatka- ja luontoliikunnan edistämiseksi. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. 

KKI-ohjelma lisää liikkumista

Suomen väestön keski-ikä tulee nousemaan aina 2030-luvulle saakka. Tällöin lähes joka kolmannen suomalaisen arvioidaan väestöennusteen mukaan olevan yli 60-vuotias. Lähes kaksi kolmasosaa Suomessa asuvista aikuisista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi. On laskettu, että suomalaisen aikuisväestön liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain yli kolmen miljardin eurojen kustannukset.

Liikunnan harrastaminen ja arkiliikunnan lisääminen auttavat jaksamaan paremmin työssä, vapaa-aikana sekä eläkepäivinä. Säännöllisellä liikunnalla on lukuisia eri terveysvaikutuksia.

KKI-ohjelma toteuttaa valtakunnallisia Muutosta liikkeellä! -linjauksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan.

Perhe pulkkailee 

KKI-neuvottelukunta

KKI-ohjelman toiminnan painopisteitä linjaa KKI-neuvottelukunta, jossa on edustettuina KKI-ohjelman rahoittajat ja keskeinen toimijaverkosto.

Sari Virta, puheenjohtaja, valtiovarainministeriö
Mari Miettinen, varapuheenjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Antti Blom, Liikkuva koulu -ohjelma
Eino Havas, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES
Sari Kivimäki, sosiaali- ja terveysministeriö
Sinikka Kaakkuriniemi, Suomen Mielenterveysseura
Katja Borodulin, Ikäinstituutti
Ari Koskinen, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Matleena Livson, Olympiakomitea
Timo Ståhl, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Jyrki Komulainen, esittelijä, KKI-ohjelma
Miia Malvela, sihteeri, KKI-ohjelma

Asiantuntijana Päivi Aalto-Nevalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö

KKI-ohjelman toimintakertomukset

 
KKI-ohjelman nimet ruotsiksi ja englanniksi

  • ruotsiksi programmet I form för livet (IFFL)
  • englanniksi Fit for Life Program

KKI-ohjelman tietosuojaselosteet