Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

Kunnossa kaiken ikää (KKI) -ohjelmalla on keskeinen, valtakunnallinen koordinoiva rooli työikäisen väestön terveysliikuntaan liittyvissä toimenpiteissä. KKI-ohjelmalle on luonteenomaista terveysliikunnan verkostojen luominen, ylläpito ja kehittäminen. Tavoitteena on arkisen liikkumisen, liikunnan harrastamisen ja terveellisten ruokailutottumusten sekä arkiliikkumista suosivan ympäristön avulla lisätä työikäisen väestön terveyttä ja hyvinvointia. KKI-ohjelma tukee näitä tavoitteita muun muassa jakamalla taloudellista tukea, järjestämällä tapahtumia, koulutuksia ja kampanjoita sekä julkaisemalla materiaaleja.

KKI-ohjelma on liikuttanut suomalaisia menestyksellisesti jo vuodesta 1995 lähtien. Vuosien mittaan eri puolille Suomea on syntynyt tuhansia paikallisia KKI-hankkeita, joiden kautta on järjestetty liikuntatoimintaa sekä työikäisille että ikääntyneille. KKI-ohjelman tukemat hankkeet ovat lisänneet merkittävästi poikkihallinnollista yhteistyötä kunnissa.

KKI-ohjelma tukee innovatiivista kansalaistoimintaa ja aktivoi laajaa sidosryhmäverkostoa, joka toteuttaa monipuolista liikuntatoimintaa kohdeväestölle. KKI-ohjelma lisää merkittävästi sektorien ja eri hallinnonalojen toimijoiden yhteistyötä, ja on myös mukana terveysliikunnan olosuhteita edistävässä työssä.

Kivillä

Valtakunnallista, poikkihallinnollista terveysliikunnan edistämisohjelmaa rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Ohjelmaa tukevat myös liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Metsähallitus. Ministeriöt toimivat omilla hallinnonaloillaan sekä yhteistyössä poikkihallinnollisesti KKI-toimijoiden kanssa muun muassa paremman työelämän sekä arki-, työmatka- ja luontoliikunnan edistämiseksi. Ohjelman toteutuksesta vastaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. 

KKI-ohjelma lisää liikkumista

Suomen väestön keski-ikä tulee nousemaan aina 2030-luvulle saakka. Tällöin lähes joka kolmannen suomalaisen arvioidaan väestöennusteen mukaan olevan yli 60-vuotias. Lähes kaksi kolmasosaa Suomessa asuvista aikuisista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi. On laskettu, että suomalaisen aikuisväestön liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain satojen miljoonien eurojen kustannukset. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan vain reilu kymmenesosa liikkuu terveysliikunnan suositusten mukaisesti ja eläkeikäisistä vain muutama prosentti.

Liikunnan harrastaminen ja arkiliikunnan lisääminen auttavat jaksamaan paremmin työssä, vapaa-aikana sekä eläkepäivinä. Säännöllisellä liikunnalla on lukuisia eri terveysvaikutuksia.

KKI-ohjelma toteuttaa valtakunnallisia Muutosta liikkeellä! -linjauksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan.

Perhe pulkkailee 

KKI-neuvottelukunta

KKI-ohjelman toiminnan painopisteitä linjaa KKI-neuvottelukunta, jossa on edustettuina KKI-ohjelman rahoittajat ja keskeinen toimijaverkosto.

Sari Virta, puheenjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö
Mari Miettinen, varapuheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Antti Blom, Liikkuva koulu -ohjelma
Eino Havas, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES
Sinikka Kaakkuriniemi, Suomen Mielenterveysseura
Elina Karvinen, Ikäinstituutti
Ari Koskinen, Hämeen Liikunta ja Urheilu ry
Matleena Livson, Olympiakomitea
Timo Ståhl, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tommi Vasankari, UKK-instituutti

Jyrki Komulainen, esittelijä, KKI-ohjelma
Miia Malvela, sihteeri, KKI-ohjelma

Asiantuntijana Päivi Aalto-Nevalainen, opetus- ja kulttuuriministeriö

KKI-ohjelman toimintakertomukset

 
KKI-ohjelman nimet ruotsiksi ja englanniksi

  • ruotsiksi programmet I form för livet (IFFL)
  • englanniksi Fit for Life Program

KKI-ohjelman tietosuojaselosteet