Esimerkkejä KKI-työyhteisöhankkeista

KKI-hankkeita

PEPUT YLÖS, Kiimingin Yrittäjät ry
Hankkeen kohderyhmänä ovat liikkumattomat pääosin istumatyötä tekevät yrittäjät ja työntekijät. Hankkeen tavoitteena on istumisen haittojen vähentäminen ja arkiliikunnan aktiivisuuden tukeminen. Hankkeeseen otetaan mukaan viisi työpaikkaa/-yhteisöä. Hankkeen toteutus muodostuu kolmesta osasta. 1) Kaksi ohjaajaa kiertävät työpaikoilla ja kannustavat ja ohjeistavat työntekijöitä istumisen vähentämiseen (seisomaan nousut, taukoliikkeet, työn tekeminen seisten, rappujen käyttö, kävelykokoukset, istumismittarit, ravinto-ohjaus). 2) Työpaikkakohtaisten virkistyspäivien järjestäminen lajikokeilun muodossa sekä kahden kaikille työntekijöille yhteisten viikoittaisten liikuntaryhmien perustaminen. 3) Työmatkaliikunnan lisääminen jalkaisin, pyörällä tai potkurilla. Kannustetaan yrittäjiä toimimaan mallina, pidetään työntekijöille ryhmätapaamisia ja järjestetään työpaikoille peseytymismahdollisuudet. Lisäksi osallistutaan Oulussa Matka hyvään kuntoon -rekkakiertueen Kehon kuntoindeksi -testeihin. Tukea 1200 €.

Virtapiikki 2016, Savon Tietokeskus Oy
Hankkeen kohderyhmänä ovat DataGroup Kuopion työntekijät. Hankkeen tavoitteena on luoda yritykselle liikunnallista elämäntapaa tukeva toimintakulttuuri. Hankkeessa järjestetään 2x15 hlö ryhmät, jotka harjoittelevat 1krt/vk. Toinen ryhmä järjestetään aamulla ja toinen illalla, jotta jokainen pääsee osallistumaan 1krt/vk työvuoroista riippumatta. Harjoitukset koostuvat matalan kynnyksen lajikokeiluista, joita ovat mm. sauvakävely, suunnistus, sulkapallo, kuntosaliharjoittelu, kahvakuula, kuntonyrkkeily sekä erilaiset pelit. Lisäksi hankkeessa järjestetään neljä hyvinvointiluentoa aiheista ”UKK-testipalaute ja johtopäätökset”, ”Terveellinen ravinto”, ”Miten liikun oikein?” sekä ”Terveysliikunta”. Hankkeen alussa ja lopussa tehdään UKK-kävelytesti sekä InBody-kehonkoostumusmittaukset, ja jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman. Tukea 2000 €.

Hyvinvointia Hovilan työntekijöille, Hovilan Palveluyhdistys
Hankkeen kohderyhmänä on Hovilan henkilökunta. Tavoitteena on kannustaa kohderyhmää liikkumaan ja kokeilemaan uusia lajeja. Hankkeessa perustetaan 2 ryhmää ja lisäksi tarjotaan työhyvinvointiluento. Ryhmässä lajikokeiluina ovat vatsatanssi, jooga, vesiliikunta sekä lihasvoima- ja liikkuvuusharjoittelu. Osallistujille järjestetään alku- ja loppumittaukset. Osallistujamäärä on 10-15 hlöä/ryhmä/krt. Kokoontumisia on 1 h/krt/vko elokuusta joulukuuhun, yhteensä 16 krt/ryhmä. Myönnetty tuki 1 500 €.

Liikunnasta elämäntapa yrittäjille, Keravan yrittäjät ry
Hankkeen kohderyhmänä ovat Keravan Yrittäjät ry:n jäsenyritykset/yritysten omistajat. Tavoitteena on aktivoida mahdollisimman moni yrittäjä säännöllisen liikunnan pariin ja löytämään itselle sopiva liikuntamuoto, joka auttaisi jaksamaan paremmin sekä fyysisesti että henkisesti. Sisältönä on mm. kehonhuoltoa, sisäpyöräilyä, kahvakuulailua, ulkoliikuntaa, kuntosaliharjoittelua, kiertoharjoittelua, syvävenyttelyä, vesiliikuntaa ja ravintoluento. Joka viikko elokuusta joulukuuhun kokoontuu kaksi ryhmää (28 hlöä/ryhmä). Myönnetty tuki 2 200 €.

Realia Groupin tykyvuosi, Realia Group Oy
Hankkeen kohderyhmänä on koko Realia Groupin henkilöstö (43 hlö). Tavoitteena on motivoida työntekijöitä terveellisempiin ja aktiivisempiin elämäntapoihin ja rakentaa yritykselle työkykyä ja -hyvinvointia tukeva vuosikello. Hanke on osa työnantajamielikuvan parantamisprojektia. Hanke toteutetaan osana työhyvinvointiin ja terveelliseen ravitsemukseen keskittyvää Alku Business -valmennusta. Alku Business on kahdeksan viikon valmennus, joka sisältää luentoja ravinnosta, liikunnasta ja työhyvinvoinnista sekä ohjelmat ruokavalioon ja liikuntaan. Lisäksi osallistujat saavat käyttöönsä FitBit-aktiivisuusrannekkeet. Työyhteisö osallistuu hankkeen aikana valtakunnallisiin liikuntatapahtumiin ja -kampanjoihin: Kilometrikisa, Pyöräilyviikko, Pyörällä töihin -päivä, Yritysmaratonviesti, Porraspäivät, sekä järjestää oman kävelykisan. Hankkeessa järjestetään ohjatusti 4x1h vesiliikuntaa sekä 4x1h pilatesta. Työpäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta edistetään tietokoneille ladattavilla taukoliikuntaohjelmalla. Hanke päättyy tyky-päivään Woltti-sirkuksessa. Myönnetty tuki 2 500 €.

Liikuntakynnyksen yli - Hanke Kuopiossa toimivien korkeakoulujen henkilöstön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA
Hankkeen kohderyhmänä ovat Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun Kuopion kampusten henkilöstö (1762 henkilöä, keski-ikä 45-50 vuotta). Hankkeen tavoitteena on 1) edistää henkilöstön terveyttä, tukea työssäjaksamista sekä vähentää sairauspoissaoloja, 2) kasata liian vähän liikkuvia mukaan pienryhmäohjaukseen matalan kynnyksen liikuntatoimintaan, 3) tuoda taukoliikunta ja istumisen katkaisu tapakulttuuriksi henkilöstölle sekä 4) rakentaa palveluketju Kuopion korkeakoulujen työterveyshuollon sekä omien korkeakoulun liikuntapalvelujen välille. Matalan kynnyksen pienryhmäohjauksen ryhmätapaamisten sisältönä on käyttäytymispsykologinen valmennus ja liikuntaneuvonta, 9x/90min/15vk sekä matalan kynnyksen ohjattu ryhmäliikunta. Fyysisen aktiivisuuden lisääminen työpäivään tapahtuu taukoliikuntakampanjoiden ja -tapahtumien avulla sekä kouluttamalla taukoliikunnan vertaisohjaajia ja kannustamalla istumisen tauottamiseen. Palveluketjun rakentamisessa työterveyshuolto esittelee asiakkaille korkeakoulun liikuntapalveluita (matalan kynnyksen ryhmät, pienryhmäohjaus, henkilökohtainen liikuntaneuvonta ja tutustumiskäynnit).Myönnetty tuki 4 500 €.

 

KKI-kehittämishankkeita

Intoa työkuntoon, Pohjanmaan Liikunta ja urheilu ry
Hankkeen kohderyhmänä ovat 6-10 pk-yritystä.Tavoitteena on lisätä työyhteisöissä “terveytensä kannalta riittävästi liikkuvien” määrää 30%. Hanke starttaa kohderyhmälle tehtävällä hyvinvointikyselyllä, jossa kartoitetaan mm. nykyisiä liikuntatottumuksia, liikunnan harrastamisen esteitä sekä toiveista jatkosta. Hankeen alussa on työpaikkakohtaiset alkuinfot, avaustapahtuma sekä testitilaisuus. Hankkeessa toimii eri työyhteisöjen yhteisiä liikuntaryhmiä. Liikuntaryhmien lajitoiveet ovat tulleet työyhteisöistä. Ryhmien ohjauksesta vastaavat paikalliset liikunta- ja urheiluseurat. Matalan kynnyksen liikuntaryhmät  kokoontuvat maaliskuusta 2015 lähtien 1-2 kertaa/viikossa vuoden loppuun (yht. noin 40 kertaa). Liikuntaryhmien rinnalla järjestetään liikuntaneuvontaa työpaikoilla säännöllisellä rytmillä. Hanke on käynnistynyt keväällä 2015.  

Vähän enemmän arkiaktiivisuutta, Satakunnan sairaanhoitopiiri
Vähän enemmän arkiaktiivisuutta -hankkeen tavoittena on Satakunnan sairaanhoitopiirin henkilöstön työkyvyn ja työhyvinvoinnin lisääminen fyysistä aktiivisuutta edistämällä ja tukemalla. Keskeisenä tavoitteena on henkilöstön  arkiaktiivisuuden lisääminen. Hankkeessa laaditaan sairaanhoitopiirille pitkän tähtäimen henkilöstöliikunnan kehittämisohjelma, joka sisältää vuosittaisen liikuntasuunnitelman. Liikuntasuunnitelmassa huomioidaan liikunta-aktiivisuudeltaan erliaiset liikkujat. Myös hyvinvoinnin eri tekijöitä nostetaan esiin vuosittain. Keväällä 2014 aiheena oli uni ja hankeessa tuotettiin mm. Hyvinvointia unesta -videot. Kehittämisohjelmaa toteutetaan jatkossa osana Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelmaa. Hanke on käynnistynyt syksyllä 2013.

 

Päättyneitä KKI-kehittämishankkeita

Liikahdus – Elämäntapa, Espoon kaupunki
Hankkeen tavoitteena on Espoon kaupungin henkilöstön terveyden ja työkykyisyyden edistäminen kohdennettuna yhteistyönä työterveyshuollon sekä henkilökohtaisen liikunta- ja elintapaneuvonnan avulla. Liikahdus – Elämäntapa -hankkeessa kehitetään liikuntaneuvonnan palveluketju kaupungin henkilöstölle. Palveluketju toimii yhtenä työterveyshuollon tarjoamana työhyvinvoinnin ja työkyvyn ylläpitämisen työkaluna ns. palvelutuotteena. Keskeisenä toimijana palvelutuotteen kehittämisessä on työterveyshuolto. Hankkeen palveluketjuun ohjaudutaan työterveyshuollon suosituksen pohjalta. Työterveyshuolto pyrkii tunnistamaan kohderyhmän asiakkaat työkyvyn heikkenemisen varhaisessa vaiheessa työhöntulo- ikäkausi- ja ammattiryhmittäin kohdennettujen terveystarkastusten avulla.

HUS Toimintakykyä työelämään, HUS Ravioli ja HUS Desico
Kohderyhmänä ovat HUS Raviolin ja HUS Desikon henkilökunta. Tavoitteena oli kannustaa työntekijöitä fyysiseen aktiivisuuteen, kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä ja vakiinnuttaa tuotoksia laajemmin HUS konsernin käyttöön. Hanketta on toteutettu osallistavalla työotteella ja siihen on osallistunut yhteensä 350 henkilöä. Osallistujilta kerättyjen toiveiden perusteella on toteutettu liikuntaohjauskertoja, joissa on ollut mahdollista kokeilla 30:tä erilaista liikuntamuotoa. Viisi yksikköä suunnitteli ja tuotti taukoliikuntajulisteet omaan työyksikköön. Hankkeessa toteutetut sähköiset liikunta‐ ja ravitsemusvalmennusohjelmat tarjoavat erityisesti vuorotyötä tekeville mahdollisuuden oman hyvinvoinnin edistämiseen aikaan tai paikkaan sitoutumatta. Tsemppareiksi ilmoittautui 22 henkilöä kannustamaan työkavereita. Hankkeen suosituin toimintomuoto oli erilaiset kuntotestaukset ja aktiivisuusmittaukset. Aktiivimittauksen toteutti 126 käyttäjää, joiden päivittäinen aktiivisuusaika oli keskimäärin 87 min. Tavoitteeksi asetettu 60 min siis saavutettiin. Hankkeen viimeisenä vuotena pääpaino on ollut toiminnalla, jolla tuetaan työyhteisöä löytämään itse helposti käyttöön otettavia voimavaroja palauttavia toimintatapoja. Toiminnan tueksi on tuotettu Oma valmennus -verkkokoulutus.

Hyvä työpaikka pyöräillä, Motiva
Hyvä työpaikka pyöräillä -hankkeen tavoitteena oli vähentää henkilöauton käyttöä ja lisätä työ- ja työasiamatkapyöräilyn sekä vapaa-ajan pyöräilyä henkilöstön ja heidän perheidensä arjessa. Tavoitteena oli edistää työmatkapyöräilyä parantamalla työmatkapyöräilyn olosuhteita työpaikoilla sekä antamalla neuvontaa ja tukea työmatkapyöräilyn aloittamiseen ja jatkamiseen. Helsingin Polkupyöräilijät ry:n toteuttamaan hankkeeseen osallistui 20 työpaikkaa pääkaupunkiseudulta. Hanke on toteutettu vuosina 2012–2013. Lue lisää.

Kauniala Kunnon Iskuun, Kaunialan sairaala Oy
Hankkeen tavoitteena oli aktivoida terveytensä ja työkykynsä kannalta liian vähän liikkuvia, yli 40 v. työntekijöitä liikkumaan säännöllisesti ja edesauttamaan sekä fyysistä että henkistä hyvinvointia. Hankkeen keskeinen tavoite oli jatkuvuus, ennaltaehkäisy, edellisissä hankkeissa saavutettujen tulosten pysyvyys/parantaminen. Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Kaunialan Sairaala koordinoi resursseja ja rahoitusta projektisuunnitelman pohjalta, analysoi projektin tuloksia sekä määrittää jatkotoimenpiteet. Eläkeyhtiö Ilmarinen osallistui hankkeeseen toteuttamalla työhyvinvoinnin kehittämisiltapäiviä koko henkilöstölle. Hankkeen toimenpiteinä oli yksilöllinen liikuntaneuvonta 10 h / kk fysioterapeutin toteuttamana, erilaiset matalan kynnyksen liikuntaryhmät, henkilökunna työhyvinvinti-iltapivät sekä potilaiden ja työntekijöiden yhteisiä liikuntatapahtumat.

Hanke otettiin työyhteisössä innolla vastaan. Työajalla tapahtuneissa aktiviteeteissa ja tapahtumissa oli runsaasti osallistujia. Kaunialan KKI hankkeella on luotu hyvä pohja ja innokas ilmapiiri työhyvinvoinnin kehittämiselle. Isona onnistumisena voidaan pitää sitä, että arkiliikunnan merkitys on tiedostettu ja omaehtoisen terveysliikkuminen on lisääntynyt.

Metalli Liikkuu
Metalli Liikkuu -hanke oli viiteen Päijät-Hämeessä toimivaan metallialan yritykseen ja niiden henkilöstöön kohdistunut työpaikkaliikuntahanke. Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n koordinoiman hankkeen pääpaino oli ennaltaehkäisevässä liikuntaneuvonnassa, kouluttamisessa sekä liikuntapalveluiden kehittämisessä. Hanke käynnistyi vuonna 2008 ja päättyi vuoden 2011 loppuun. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa yrityksiin liikunnan palveluketju yhteistyössä yritysjohdon, työterveyshuollon ja liikunnan palveluntuottajien kanssa. Hankkeen toimintamuotoja olivat mm. koulutus, lajikokeilut ja työterveyshuollon kanssa yhteistyössä toteutetut liikuntaneuvontapäivät. Hankkeen aikana yrityksiin on koulutetiin liikuntavastaavia ja liikuntayhdyshenkilöitä.
Metalli Liikkuu -hankkeen (2008–2011) loppuraportti