Liikuntaneuvonnan palveluketju

 

Liikuntaneuvonnan palveluketjulla tarkoitetaan kunnassa/maakunnassa toimivien eri toimijatahojen rajat ylittävää yhteistyötä. Palveluketju muodostuu yhtäjaksoisista tai peräkkäisistä palveluista, jotka muodostavat asiakkaan näkökulmasta saumattoman kokonaisuuden. Liikuntaneuvonnan palveluketjusta käytetään myös termiä liikunnan palveluketju.

 

Liikunnan palveluketju

Henkilökohtainen liikuntaneuvonta on osa liikuntaneuvonnan palveluketjua, jossa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat tunnistetaan, tavoitetaan ja heitä kannustetaan terveellisten elintapojen pariin. Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa terveyden edistämistä ja se on tarkoitettu erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuville. Liikuntaneuvonta on aina määritelty prosessi, joka sisältää tavoitteita ja seurantaa. Liikuntaneuvonta voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisena.

KKI-ohjelma liikunnan palveluketjun valtakunnallisessa kehittämisessä

KKI-ohjelman valtakunnallista yhteistyöverkostoa hyödynnetään liikunnan palveluketjujen edistämisessä ja käytäntöjen yhtenäistämisessä. Saumaton palveluketju tarvitsee poikkihallinnollisen ja moniammatillisen joukon toimijoita. Alueellisesti ja paikallisesti nostetaan esille toimivia käytäntöjä ja rakennetaan laadukasta liikunnan palveluketjua.

Liikuntaneuvonnan tila 2018

 

Liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytykset kunnissa -kysely

KKI-ohjelma laati kyselyn liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytyksistä kunnille ja kuntayhtymille vuonna 2018 yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Tarkoituksena oli selvittää ne keinot ja onnistuneet toimintatavat, joilla liikuntaneuvonnan vakiinnuttaminen on kunnissa onnistunut.

Kysely lähetettiin niille kunnille, joissa yksilöllinen, tavoitteellinen ja poikkihallinnollinen liikuntaneuvonta on vakiintunut osaksi kuntien terveyden edistämisen palvelua. Tulokset antavat tietoa kuntien liikuntaneuvonnan palveluketjun tilanteesta sekä kuntien toiveista ja tarpeista liikuntaneuvonnan osalta.

Tutustu kyselyn tuloksista laadittuun raporttiin.
 

Liikkujan Apteekki osana liikunnan palveluketjua

Apteekit ovat tärkeä osa liikunnan palveluketjua ja tässä työssä KKI-ohjelman, Hengitysliiton ja Apteekkariliiton koordinoima Liikkujan Apteekki -konsepti toimii työkaluna. Apteekit tavoittavat arjessaan myös paljon asiakkaita, jotka eivät välttämättä ohjaudu muihin terveyspalveluihin. Näin ollen potentiaali liikuntatietouden levittämiseen ja liikuntapalveluihin ohjaamiseen on apteekissa suuri.

Tutustu Liikkujan Apteekki -sivuihin


VESOTE-hanke 


KKI-ohjelma oli mukana vuosina 2017–2018 toteutetussa ja UKK-instituutin hallinnoimassa Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hankkeessa, joka on yksi sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeista. 

 
 

VESOTE-hanke vahvisti ja kehitti sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Alueellisina VESOTE-toimijoina oli 10 sairaanhoitopiiriä. Hankkeen valtakunnallisina järjestötoimijoina olivat KKI-ohjelma, Suomen Diabetesliitto ry sekä Mielenterveyden keskusliitto.

Tutustu VESOTE -hankkeeseen UKK-instituutin sivuilla


Lisätietoa liikuntaneuvonnasta

Liikuntaa lääkkeeksi – terveysliikunta apteekkien neuvontapalveluna -raportti
Laatua liikuntaneuvontaan -raportti
Liikuntaneuvonnan tila kunnissa -raportti
Liikuntaneuvonta -esite
Esimerkki liikunnan palveluketjusta (LiPaKe)