Liikuntaneuvonnan palveluketju

 

Liikuntaneuvonnan palveluketjulla tarkoitetaan kunnassa/maakunnassa toimivien eri toimijatahojen rajat ylittävää yhteistyötä. Palveluketju muodostuu yhtäjaksoisista tai peräkkäisistä palveluista, jotka muodostavat asiakkaan näkökulmasta saumattoman kokonaisuuden. Liikuntaneuvonnan palveluketjusta käytetään myös termiä liikunnan palveluketju.

 

Liikunnan palveluketju

Henkilökohtainen liikuntaneuvonta on osa liikuntaneuvonnan palveluketjua, jossa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat tunnistetaan, tavoitetaan ja heitä kannustetaan terveellisten elintapojen pariin. Liikuntaneuvonta on yksilöön kohdistuvaa terveyden edistämistä ja se on tarkoitettu erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuville. Liikuntaneuvonta on aina määritelty prosessi, joka sisältää tavoitteita ja seurantaa. Liikuntaneuvonta voidaan toteuttaa myös ryhmämuotoisena.

KKI-ohjelma liikunnan palveluketjun valtakunnallisessa kehittämisessä

KKI-ohjelman valtakunnallista yhteistyöverkostoa hyödynnetään liikunnan palveluketjujen edistämisessä ja käytäntöjen yhtenäistämisessä. Saumaton palveluketju tarvitsee poikkihallinnollisen ja moniammatillisen joukon toimijoita. Alueellisesti ja paikallisesti nostetaan esille toimivia käytäntöjä ja rakennetaan laadukasta liikunnan palveluketjua.

Liikuntaneuvonnan tila

KKI-hanketuki

KKI-ohjelma koordinoi ja mentoroi sekä tukee taloudellisesti liikuntaneuvontaa kehittäviä hankkeita Suomessa. Hankkeissa kehitetään liikuntaneuvontaan toimivia malleja yhdessä eri sektoreiden välisenä yhteistyönä.

Tutustu hanketukeen tästä

Liikkujan Apteekki osana liikunnan palveluketjua

Apteekit ovat tärkeä osa liikunnan palveluketjua ja tässä työssä KKI-ohjelman, Hengitysliiton ja Apteekkariliiton koordinoima Liikkujan Apteekki -konsepti toimii työkaluna. Apteekit tavoittavat arjessaan myös paljon asiakkaita, jotka eivät välttämättä ohjaudu muihin terveyspalveluihin. Näin ollen potentiaali liikuntatietouden levittämiseen ja liikuntapalveluihin ohjaamiseen on apteekissa suuri.

Tutustu Liikkujan Apteekki -sivuihin


VESOTE-hanke 


KKI-ohjelma on mukana vuosina 2017–2018 toteutettavassa ja UKK-instituutin hallinnoimassa Vaikuttavaa elintapaohjausta sosiaali- ja terveydenhuoltoon poikkihallinnollisesti (VESOTE) -hankkeessa, joka on yksi sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeista. 

 

VESOTE-hanke vahvistaa ja kehittää sosiaali- ja terveydenhuollossa vaikuttavaa ja tavoitteellista elintapaohjausta. Alueellisina VESOTE-toimijoina on 10 sairaanhoitopiiriä. Hankkeen valtakunnallisina järjestötoimijoina ovat KKI-ohjelma, Suomen Diabetesliitto ry sekä Mielenterveyden keskusliitto.

Tutustu VESOTE -hankkeeseen UKK-instituutin sivuilla 

VESOTE-kärkihankkeen vaikuttaviksi todettuja toimintamalleja elämäntapaohjauksen edistämiseksi esitellään UKK-instituutin Terveysliikuntapäivillä 24.–25.10.2018 Seinäjoella. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tapahtumaan UKK-instituutin verkkosivuilla. Tutustu päivien esitteeseen.


Lisätietoa liikuntaneuvonnasta

Liikuntaa lääkkeeksi – terveysliikunta apteekkien neuvontapalveluna -raportti
Laatua liikuntaneuvontaan -raportti
Liikuntaneuvonnan tila kunnissa -raportti
Liikuntaneuvonta -esite
Esimerkki liikunnan palveluketjusta (LiPaKe)