KunTeko 2020 – yhdessä tuloksellisempaa kuntatyötä

KunTeko 2020 -kunta- ja maakunta-alan työelämän kehittämisohjelma tarjoaa kuntaorganisaatioille apua kehittämiseen, oppimiseen ja muutosten hallintaan. Ohjelmassa jaetaan ideat, kokemukset ja kehittämistulokset kollegoiden ja työyhteisöjen kanssa yli kuntarajojen ja toimialojen.

KunTeko 2020 tarjoaa työyhteisöille, esimiehille ja päättäjille asiantuntija-apua, valmennusta, sparrausta ja neuvontaa. Lisäksi kuntatyöpaikat voivat osallistua ohjelman sisäisten kehittäjien valmennuksiin ja työpajoihin.

KunTeko 2020 -ohjelmalla on laaja toteuttajajoukko. KunTeko 2020 on KT Kuntatyönantajien ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen JUKOn, KoHon ja Kunta-alan unionin yhteinen valtakunnallinen hanke. Ohjelman päärahoittaja on Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. KunTekon toinen vaihe toteutetaan vuosina 2018–2020.

 
KunTeko

Lisätietoja KunTeko-ohjelmasta

 

Toimintakykyä työelämään -oppimisverkosto

Toimintakykyä työelämään -oppimisverkoston tavoitteena on kannustaa työyhteisöjä huomioimaan liikunnan ja terveellisten elintapojen merkitys työ- ja toimintakyvylle. Tavoitteena on tukea ja edistää työyhteisöjen hyvinvointiohjelmia sekä kehittää niihin sopivia toimintatapoja yhteistyössä henkilöstön, johdon ja työterveyshuollon kanssa. Tavoitteena on edistää henkilöstön fyysistä aktiivisuutta työssä, työmatkoilla ja vapaa-ajalla ja näin tukea liikunnallisen elämäntavan muodostumista.

Tukea työyhteisöille

Toimintakykyä työelämään -oppimisverkosto tarjoaa erilaisia tukimuotoja työyhteisöille.

Järjestöt voivat hakea KKI-ohjelmalta taloudellista tukea toimintaan, joilla edistetään työikäisten hyvinvointia liikunnan ja terveellisten elintapojen keinoin. KKI:n hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille.

Kunnat voivat hakea taloudellista tukea terveyttä ja hyvinvointia edistäviin paikallisiin hankkeisiin opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämismäärärahoista. Liikunnallisen elämäntavan paikallisilla kehittämisavustuksilla tuetaan eri ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvia terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan paikallisia kehittämishankkeita, joiden avulla lisätään suomalaisen väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti ja liikunnallisen elämäntavan omaksumista osaksi arkea. Paikalliset, pääasiassa kuntien toteuttamat, liikunnallisen elämäntavan kehittämishankkeiden hakemukset toimitetaan liitteineen asianomaiselle aluehallintovirastolle.

KKI-koulutustuki on tarkoitettu (vertais)ohjaajille, liikuntavastaaville ja liikuntaneuvojille mahdollistamaan osallistuminen koulutuksiin, jotka edistävät matalan kynnyksen liikuntaryhmien toimintaa tai muuten kannustavat terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia työikäisiä säännöllisen liikunnan pariin.

Porraspäivät on useille työpaikoille sopiva, helposti toteutettava kampanja, jolla herätellään henkilöstöä pieniin, jokapäiväisiin valintoihin oman terveyden edistämiseksi.

Työyhteisöt voivat myös hyödyntää KKI-ohjelman maksuttomia materiaaleja, jotka on tarkoitettu ammattilaisten työn tueksi ja vähän liikkuvien työikäisten käyttöön.

Ilmoittautuminen Toimintakykyä työelämään -oppimisverkostoon

Liittymällä verkostoon saat KKI-ohjelman sähköisen uutiskirjeen (4 krt/vuosi) sekä ajankohtaista tietoa KKI:n työyhteisöille suunnatuista toimenpiteistä. Ilmoittaudu mukaan!