Hakemusten arviointi ja tuen käytön ehdot

 

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan

Avustuspäätökset ovat harkinnanvaraisia. Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa KKI-ohjelman tavoitteisiin ja painopisteisiin sekä kehittämishanketukihaun kriteereihin. Lisäksi arvioidaan hankkeen toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus sekä hankkeen laatu, laajuus ja vaikuttavuus.

Hakemukset arvioivat KKI-ohjelmasta hanketyöntekijä sekä hankkeen painopistealueen asiantuntija yhdessä ohjelmajohtajan kanssa. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon KKI-ohjelman tavoitteet, painopistealueet ja kehittämishanketuen kriteerit.

Huom.

  • Jos avustusta haetaan usean yhteisön yhteiseen hankkeeseen, nimetään yksi näistä hakemusta hallinnoivaksi tahoksi. Hallinnoiva yhteisö hakee avustusta ja vastaa avustuksen käytöstä, mahdollisesta takaisinmaksusta ja selvityksen antamisesta KKI-ohjelmalle. Avustusta ei saa siirtää avustuksena hankekumppanin käyttöön.
  • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät (valtionavustuslain 7 § 1 mom.).
  • Hankkeilta odotetaan merkittävä osuus muuta rahoitusta, ja se katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa (esimerkiksi 50 prosentin muu rahoitus arvioidaan merkittäväksi). KKI-ohjelman myöntämä avustus voi kuitenkin pääsääntöisesti kattaa enintään 80 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Muu rahoitus tulee pystyä osoittamaan tuloslaskelmassa tiliselvityksen yhteydessä.
  • KKI-kehittämishanketukea voi hakea yksi-, kaksi- tai kolmivuotisille hankkeille. Hankkeiden kesto voi olla pääsääntöisesti enintään kolme vuotta. Avustusta on haettava erikseen joka vuosi. Hankkeen kokonaiskesto tulee ilmoittaa hakemuksessa selkeästi.Jatkorahoituskausien myöntämisen edellytyksenä on, että a) eduskunta osoittaa liikunnallisen elämäntavan hankkeille tulevien vuosien talousarvioissa riittävät määrärahat, joista osoitetaan KKI-ohjelmalle tukea edelleen myönnettäväksi b) valtionavustusta saava hanke etenee suunnitelman mukaisesti, c) edellinen tuki on selvitetty hyväksyttävästi ja d) hankkeelle esitetään realistinen jatkosuunnitelma.

Tuen käytön ehdot

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä. Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Tuen saaja sitoutuu noudattamaan kehittämishanketuen ehtoja ja rajoituksia. Valtionavustuksen saamisen edellytyksenä on hankkeen osallistuminen toiminnan seurantaan ja arviointiin tuen myöntäjän edellyttämällä tavalla.

Tutustu: Vuoden 2019 tuen ehtoihin ja rajoituksiin

Tutustu: Hanketoimijan käsikirja