Olipa kerran mies

Olipa kerran mies -verkkosivusto tarjoaa vinkkejä rentoon liikkumiseen, hyvään syömiseen ja miehiseen terveyteen. Tutustu osoitteessa www.olipakerranmies.fi.

 

Olipa kerran mies jatkaa SuomiMiehen jalanjäljissä. Kunnossa kaiken ikää -ohjelman Suo­mi­Mies seik­kai­lee -kam­pan­ja kan­nus­ti vuosina 2007–2017 suo­ma­lai­sia mie­hiä ter­veel­li­sen ja lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van pa­riin. Kam­pan­jan pää­mää­rä­nä oli luo­da py­sy­vää toi­min­ta­kult­tuu­ria työi­käis­ten ter­vey­ten­sä kan­nal­ta lii­an vä­hän liik­ku­vien mies­ten ak­ti­voi­mi­sek­si. Ta­voit­tee­na oli he­rät­tää mies­ten kiin­nos­tus omaa liik­ku­mis­ta ja omaa hy­vin­voin­tia koh­taan se­kä pa­ran­taa työs­sä jak­sa­mis­ta.

Kampanjaa järjestettiin yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Kumppanuuksia oli niin valtakunnallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla. Il­man yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ei oli­si ollut ko­ko kam­pan­jaa. Yh­teis­työ toi toi­min­nal­le laa­juut­ta ja pa­ran­si koh­de­ryh­män ta­voit­ta­mis­ta. Kam­pan­jan puit­teis­sa luotiin toi­min­ta­mal­le­ja ja työ­ka­lu­ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­den käyt­töön hei­dän oman pe­rus­työn­sä tu­ke­mi­sek­si.

Kampanjan puitteissa järjestettiin kolme valtakunnallista rekkakiertuetta, 2007–2008, 2011 ja 2013–2014. Rekkakiertueilla maksuttomilla SuomiMiehen kuntotesteillä kuntonsa testautti yhteensä 35 000 miestä.

Kiertueella 2013–2014 rekkaan rakennetulla kuntotestiasemalla kuntonsa testautti 18 696 miestä. 

Kun­to­tes­tit kä­sit­täivät pu­ris­tus­voi­ma­mit­tauk­sen, kes­tä­vyys­kun­non ar­vioin­nin Po­lar-sy­ke­mit­ta­ril­la se­kä ke­hon­koos­tu­muk­sen mit­tauk­sen In­Bo­dy 720 -lait­teel­la. Li­säk­si osal­lis­tu­jil­ta mi­tat­tiin vyö­tä­rö­nym­pä­rys. Mie­het sai­vat mu­kaan­sa tu­lok­set kan­sios­sa se­kä Suo­mi­Mie­hen tree­niop­paan. Tu­lok­sis­ta an­net­tiin ryh­mä­pa­lau­te, ja omis­ta tu­lok­sis­ta oli mah­dol­li­suus ky­syä tar­kem­min. Testirekka tarjosi miehille mahdollisuuden saada tietoa omasta kunnostaan ja opastusta liikkuvamman elämäntavan alkuun.

Testien, palautteen sekä liikunta- ja ravitsemusneuvonnan lisäksi toritapahtumat tarjosivat mahdollisuuden erilaisiin mittauksiin ja lajikokeiluihin. 

Lue lisää kampanjakoosteesta Suomalainen mies vastasi seikkailukutsuun.

Lisätietoja
Kehittämispäällikkö Miia Malvela
Puh. 050 443 2376
miia.malvela(at)likes.fi

 

 

Tuuletus

 

 

asenne

 

rekka

 

puristusvoima

 

elvis

 

kilpi