Kehittämishankkeen suunnittelu

Tuen myöntämisen kriteerit

Kehittämishanketukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhteisöt, kuntia lukuun ottamatta. Taloudellista tukea myönnetään hankkeille, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Hankkeen päämääränä on kehittää terveysliikunnan ja/tai liikkumisen ohjauksen edellytyksiä ja rakenteita niin, että se aktivoi liian vähän liikkuvia työikäisiä liikunnallisen elämäntavan pariin.
 • Hanke edistää merkittävästi poikkihallinnollista yhteistyötä.
 • Hankkeiden ratkaisujen tulee olla hyödynnettävissä laajemmin ja siinä tulee ottaa huomioon tiedon/osaamisen/toimintatavan yleinen sovellettavuus ja siirrettävyys jatkossa.
 • Hankkeella on selkeä hankesuunnitelma, jossa on kuvattu hankkeen päämäärä, lyhyt- ja pidempiaikaiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu, seurannan mittarit, kustannukset, rahoitussuunnitelma, yhteistyötahot ja niiden rooli/vastuut, sekä suunnitelma toiminnan juurruttamisesta.
 • Suunnitellut toimenpiteet edistävät hankkeen todellisten tarpeiden saavuttamista, tehostavat yhteistyötahojen välistä työskentelyä ja/tai parantavat toiminnan laatua.

KKI-painopistealueet

Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita.

KKI-ohjelman painopistealueet ovat:

 • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
 • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä edistävät mallit,
 • fyysisesti huonokuntoiset miehet,
 • liikkumisen olosuhteiden edistäminen sekä
 • arkiliikunnan edistäminen.

Hakisinko KKI-hanketukea vai KKI-kehittämishanketukea?

Tukea kannattaa aina hakea ensisijaisesti KKI-hanketukihaun kautta. Mikäli hankkeenne on valtakunnallisesti uraauurtava ja innovatiivinen, voidaan hanke nostaa KKI-hanketukihaun kautta KKI-kehittämishankkeeksi.

Tässä vastaus muutamaan yleisimmin esitettyyn kommenttiin:

”Olemme kehittämässä hankkeessamme uutta toimintaa, joten suunnitelmissamme olisi hakea KKI-kehittämishanketukea”
KKI-kehittämishankkeet ovat valtakunnallisesti merkittäviä ja niissä toteutetaan uusia, innovatiivisia toimintamalleja. Vaikka hankkeenne on teille selkeästi uutta toimintaa, niin saattaa olla mahdollista, että hankkeellenne tyypillisiä toimintatapoja on valtakunnallisesti jo aikaisemmin toteutettu. Hankkeenne voi siis olla paikallisesti merkittävä, mutta siihen ei tällä hetkellä kohdistu valtakunnallista mielenkiintoa, joten tämän vuoksi suosittelemme hakemaan KKI-hanketukea.

”Tahdomme hankkeellemme mahdollisimman suuren tukisumman”
Molemmissa hanketukimuodoissa voidaan myöntää isojakin tukisummia, eikä kehittämishankehausta saa automaattisesti suurempaa tukea kuin hanketukihausta. Myönnetty tuki perustuu aina hankkeen kokonaiskustannuksiin. Rahoituskanava ei vaikuta myönnettävän tukisumman suuruuteen, vaan pääosassa on aina hankkeen sisältö.

”Suunnittelemme hankkeemme kestoksi 2-3 vuotta”
Sekä KKI-hanketukea että KKI-kehittämishanketukea voidaan myöntää aina korkeintaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hankkeiden on mahdollista hakea molempien tukikanavien kautta uutta tukea hankkeelleen seuraavalle vuodelle. Sama hanke voi saada tukea korkeintaan kolmen vuoden ajan.

”Haluamme käynnistää toimintaamme jo nyt, mutta KKI-hanketukihaku ei ole auki. KKI-kehittämishanketuen avulla voisimme jo käynnistää toimintamme.”
KKI-hanketukihaussa on vuosittain kaksi hakukierrosta (1.9.-30.9. ja 1.3.-31.3.). KKI-kehittämishanketukea voi puolestaan hakea 1.9.-31.3. välisenä aikana. Mikäli hanke täyttää kehittämishanketuen kriteerit ja hakemusta aletaan valmistella, menee usein useampia kuukausia ennen kuin toimintamalli on niin hioutunut, että hakemus on valmis. Tämän jälkeen hakemuksen käsittelyssä ja lopullisessa tukipäätöksessä menee 1-2kk. Tukipäätöksen saa käytännössä usein nopeammin hakemalla tukea KKI-hanketukihaun kuin KKI-kehittämishanketukihaun kautta.

”Olemme tutustuneet hakumuotoihin ja KKI-kehittämishanketuki vaikuttaa meistä sopivimmalta.”
KKI-kehittämishankkeet ovat aina valtakunnallisesti merkittäviä. Käytännössä kehittämishankkeiden hakeminen, toiminta ja seuranta ovat laajempaa ja vaativat hankkeen toteuttajalta voimakasta panostusta. KKI-kehittämishankkeiden seuranta toteutetaan koko hankkeen ajan Laituri-hankeseurantajärjestelmän avulla ja hankkeen ohjausryhmään nimetään KKI-yhteyshenkilö.

”Olemme tehneet pitkäaikaista kehittämistyötä omalla toimialallamme ja pyrimme kehittämään jatkossa toimintaamme ihan uudelle tasolle. Olemme tutustuneet muihin tämän toimialan malleihin ja tutkimustuloksiin. Hankkeemme on verkostoitunut ja rakenteita muokkaava kokonaisuus.”
Hankkeessanne voisi olla potentiaalia KKI-kehittämishankkeeksi. Ota yhteyttä hankevalmistelijaan (p. 050 441 4025) ennen hakemuksen laatimista. KKI-kehittämishankehakemusta ei kannata työstää ja lähettää keskustelematta asiasta ensin hankevalmistelijan kanssa.

 Vinkkejä suunnitteluun

Hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta. Suunnitteluvaihe onkin hankkeen tärkein vaihe. Ota yhteyttä KKI-toimistoon valmistelun alkuvaiheessa, jotta hankkeesi suuntautuu oikeille urille. Hyvä suunnittelu helpottaa hankkeen toteuttamista, joten varaa suunnitteluvaiheelle riittävästi aikaa. Suunnitellessasi hanketta pidä kokonaiskuva kirkkaana mielessä, ennen kuin ryhdyt käytännön järjestelyiden suunnitteluun.

Hankkeen suunnittelussa tulee selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Mihin tarpeeseen hanketta lähdetään toteuttamaan?
 • Mikä on hankkeen kohderyhmä, sisältö ja tavoitteet?
 • Miten hankkeen tuloksia mitataan ja millainen on hankkeen juurruttamissuunnitelma?
 • Mikä on hankkeen toteutusaika ja toimenpiteet?
 • Mitkä ovat yhteistyötahot ja niiden vastuut sekä tehtävät hankkeessa?
 • Laske hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.
 • Miten sisäinen- ja ulkoinen tiedottaminen toteutetaan?

Tarkempaa tietoa hakemuksen sisällöstä löytyy kohdasta kehittämishanketuen hakeminen.