Kehittämishankkeen suunnittelu

Kuka voi hakea KKI-kehittämishanketukea?

Hanketukihaku on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille (esimerkiksi seurat, järjestöt, työyhteisöt, yhdistykset jne.).

Hankkeita kannustetaan tiiviiseen yhteistyöhön kuntien, kaupunkien ja kuntayhtymien kanssa. KKI-ohjelma ei kuitenkaan myönnä tukea kunnille tai kaupungeille. Vuonna 2014-2015 uudistetun aikuisten terveyttä edistävän liikunnan hakukäytännön mukaan, kunnilla on mahdollisuus hakea avustusta aikuisten terveyttä edistävän liikunnan paikallisiin kehittämishankkeisiin aluehallintovirastosta. Valtakunnalliset ja alueelliset terveyttä edistävän liikunnan hankkeet hakevat avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

 

Tuen myöntämisen kriteerit

Kehittämishanketukea voivat hakea kaikki rekisteröidyt yhteisöt, kuntia lukuun ottamatta. Taloudellista tukea myönnetään hankkeille, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Hankkeen päämääränä on kehittää terveysliikunnan ja/tai liikkumisen ohjauksen edellytyksiä ja rakenteita niin, että se aktivoi liian vähän liikkuvia työikäisiä liikunnallisen elämäntavan pariin.
 • Hanke edistää merkittävästi poikkihallinnollista yhteistyötä.
 • Hankkeiden ratkaisujen tulee olla hyödynnettävissä laajemmin ja siinä tulee ottaa huomioon tiedon/osaamisen/toimintatavan yleinen sovellettavuus ja siirrettävyys jatkossa.
 • Hankkeella on selkeä hankesuunnitelma, jossa on kuvattu hankkeen päämäärä, lyhyt- ja pidempiaikaiset tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu, seurannan mittarit, kustannukset, rahoitussuunnitelma, yhteistyötahot ja niiden rooli/vastuut, sekä suunnitelma toiminnan juurruttamisesta.
 • Suunnitellut toimenpiteet edistävät hankkeen todellisten tarpeiden saavuttamista, tehostavat yhteistyötahojen välistä työskentelyä ja/tai parantavat toiminnan laatua.

 

KKI-painopistealueet

Hanketuella kannustetaan huomioimaan KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita:

 • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
 • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä edistävät mallit,
 • fyysisesti huonokuntoiset miehet,
 • liikkumisen olosuhteiden edistäminen sekä
 • arkiliikunnan edistäminen.

Liiku luonnossa! KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2018 tukea hakevia huomioimaan luontoliikunnan osana hankkeen toteutusta.

 

Vinkkejä suunnitteluun

Hankkeen valmistelu lähtee aina tarpeesta. Suunnitteluvaihe onkin hankkeen tärkein vaihe. Ota yhteyttä KKI-toimistoon valmistelun alkuvaiheessa, jotta hankkeesi suuntautuu oikeille urille. Hyvä suunnittelu helpottaa hankkeen toteuttamista, joten varaa suunnitteluvaiheelle riittävästi aikaa. Suunnitellessasi hanketta pidä kokonaiskuva kirkkaana mielessä, ennen kuin ryhdyt käytännön järjestelyiden suunnitteluun.

 

Hankkeen suunnittelussa tulee selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

 • Mihin tarpeeseen hanketta lähdetään toteuttamaan?
 • Mikä on hankkeen kohderyhmä, sisältö ja tavoitteet?
 • Mitä toimenpiteitä hankkeessa toteutetaan ja miten saavutetaan tavoitteet?

HUOM! Toimenpiteet tulee kuvata mahdollisimman selkeästi ja tarkasti. Tukea haettaessa toimintamallin tulee olla mahdollisimman pitkälle pohdittu, jotta mahdollisen tuen myöntämisen jälkeen hankkeen toteutus voidaan aloittaa suunnitelman mukaisesti.

 • Miten hankkeen tuloksia mitataan ja millainen on hankkeen juurruttamissuunnitelma?
 • Mikä on hankkeen toteutusaika ja toimenpiteet?
 • Mitkä ovat yhteistyötahot ja niiden vastuut sekä tehtävät hankkeessa?
 • Laske hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.

HUOM! Kustannusarvion tulee olla selkeä ja realistinen. Tukea haettaessa kulut tulee eritellä hakulomakkeelle kokonaissummina. Tämän lisäksi kulut tulee avata lomakkeen avoimeen kenttään mahdollisimman tarkasti (esimerkiksi kenen/minkä työnimikkeen palkkoja hankkeessa maksetaan? Mistä hankkeen ostopalvelut koostuvat?).

 • Miten sisäinen- ja ulkoinen tiedottaminen toteutetaan?

Tutustu kehittämishankehakemukseen tästä

Tutustu kehittämishankkeissa kokeiltuihin toimintamalleihin ja poimi vinkkejä oman hankkeesi suunnitteluun!