Hankkeen suunnittelu

 Kuka voi hakea KKI-hanketukea?

Hanketuki on avoin kaikille rekisteröidyille yhteisöille (esimerkiksi seurat, yritykset, yhdistykset jne.).

 

Tuen myöntämisen kriteerit

Taloudellista tukea myönnetään hankkeille, jotka parhaiten täyttävät seuraavat kriteerit:

 • Hanke aktivoi liikkumaan työikäisiä, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän.
 • Hankkeella on toimintamalli, joka houkuttelee ei lainkaan tai vähän liikkuvia ihmisiä liikunnallisen elämäntavan alkuun.
 • Hanketta järjestävät useat eri tahot, joille kohderyhmän aktivoiminen liikkumaan on yhteinen tavoite.
 • Hankkeen hakema avustus on korkeintaan puolet kokonaiskuluista.
 • Tukea ei myönnetä mittaviin välinehankintoihin, matkakorvauksiin eikä yksittäisten tapahtumien järjestämiseen.
 • KKI-hanketukea ei voida myöntää hakijatahon perustoiminnan järjestämiseen.
 • KKI-ohjelma voi myöntää avustusta myös sellaisille hankkeille, jotka tukevat KKI-toiminnan aloittamista ja tavoitteita.
 • KKI-hanketukea voidaan myöntää toimintaan, johon osallistuu vähintään 10 henkilöä hankkeen aikana.
 • Hanke voi saada avustusta vain kerran vuodessa, eli joka toisella hakukierroksella. Samaa hanketta voidaan tukea pääsääntöisesti enimmillään kolme vuotta.

 

KKI-painopistealueet

Hanketuella kannustetaan huomioimaan erityisesti seuraavia KKI-ohjelman tärkeitä painopistealueita:

 • liikuntaneuvonta osana liikunnan palveluketjua,
 • työyhteisöjen liikuntaa ja terveyttä tukevat mallit sekä
 • fyysisesti huonokuntoiset miehet.

Liiku luonnossa! Suomen luonto tarjoaa loistavat puitteet monipuoliseen liikuntaan. KKI-ohjelma kannustaa vuodelle 2018 KKI-hanketukea hakevia järjestämään liikuntahankkeita, joissa luontoliikunta on osana hankkeen toteutusta.

 

KKI-hanketuki vai kehittämishanketuki?

Pohditko kumpi tukimuoto olisi parempi teidän hankkeellenne? Tästä löydät vastauksia yleisimpiin mieltä askarruttaviin asioihin.

 

Vinkkejä suunnitteluun

Suunnitteluvaihe on hankkeen tärkein vaihe. Hyvä suunnittelu helpottaa hankkeen toteuttamista. Varaa suunnitteluvaiheelle riittävästi aikaa.

Tutustu mallihakemukseen

Tutustu hanketuen ehtoihin ja rajoituksiin

Pohtimalla seuraavia kysymyksiä, onnistut hankkeen suunnittelussa.

Miksi hanke toteutetaan?

 • Ketkä hanketta toteuttavat?
 • Mihin tarpeeseen hanke toteutetaan?
 • Mitkä tahot ovat mukana toteuttamassa hanketta?
 • Mikä on kunkin tahon tehtävä ja vastuu hankkeessa?

Mikä on hankkeen päämäärä?

 • Mitkä ovat hankkeen tavoitteet ja mahdolliset välitavoitteet (selkeät ja realistiset)?
 • Tavoitteet kertovat mihin hankkeella pyritään. Tavoitteet tulisi asettaa aikataulun ja resurssien mukaisesti ja niiden tulisi olla selkeitä, konkreettisia ja realistisia. Tavoitteiden on hyvä olla mitattavia ja jokaiselle tavoitteelle tulisi löytyä toimenpiteet ja seurantamittarit.

Mikä on hankkeen kohderyhmä?

 • Mikä kohderyhmä tulee tavoittaa, jotta päämäärään ja tavoitteisiin päästään?
 • Keneen pyritään vaikuttamaan?

Mitä hankkeessa tehdään?

 • Mitkä ovat hankkeen toimenpiteet? Toimenpiteet suunnitellaan tavoitteiden pohjalta.
 • Mitä pitää tehdä, jotta tavoitteet toteutuvat?

Millainen on hankkeen aikataulu?

 • Millä aikataululla tavoite on mahdollista saavuttaa ja toiminnot toteuttaa?

Miten hankkeesta viestitään?

 • Keitä on syytä informoida ja pitää ajan tasalla?
 • Millaisella viestinnällä tavoitetaan kohderyhmä?
 • Mitkä ovat parhaat viestintäkanavat?

Mitä tietoja hankkeen aikana on syytä kerätä?

 • Mitä tietoja hankkeesta kerätään, jotta hankkeen voidaan seurata tavoitteiden toteutumista?

Mitkä ovat hankkeen kustannukset?

 • Talousarviosta tulee käydä ilmi hankkeen menot (esim. palkat, matkat, materiaalikulut) ja tulot (esim. omarahoitus, saadut ja haetut avustukset, muut tuotot). Haettava KKI-tuki voi kattaa enintään puolet hankkeen menoista.
 • Myönnettävä KKI-tuki vaihtelee merkittävästi hankkeesta riippuen. Vuonna 2017 hankkeille myönnetyn tuen määrä vaihteli 200 euron ja 15 500 euron välillä. Myönnettyjen avustusten keskiarvo oli 2 487 euroa.