Esimerkkejä kävelyn ja pyöräilyn edistämishankkeista

Esimerkkejä vuoden 2014 kuntien ja kaupunkiseutujen kävelyn ja pyöräilyn edistämistä tukevista T&K-hankkeista. Rahoittajina liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, ympäristöministeriö ja KKI-ohjelma yhdessä tuettujen tai hankkeisiin sitoutuneiden kuntien kanssa.

SEGMENT - kävelyn ja pyöräilyn kohderyhmätietoisen viestinnän työkalu
SEGMENT on kestävien kulkumuotojen markkinointia varten kehitetty erilaisten liikkujien segmentoinnin menetelmä, jota on kokeiltu aikaisemmin eurooppalaisissa kaupungeissa. Hankkeessa menetelmä pilotoitiin Suomessa yhdessä kohdekaupunkien Lahden, Hyvinkään sekä Turun kanssa. Hanketta veti WSP Finland Oy.

Paikallisella tasolla menetelmällä haluttiin saada ajankohtaista tietoa kuntalaisista liikenteen käyttäjinä, tunnistaa eri asenneryhmistä ja soveltaa tätä tietoa jatkossa kestävän liikkumisen markkinoinnissa. Valtakunnallisella tasolla tavoitteena oli testata menetelmän soveltuvuutta Suomeen.

Lahdessa haluttiin tunnistaa pyöräilijöiden tarpeet aiempaa paremmin ja löytää tapoja pyöräilyn houkuttelevuuden ja kulkumuoto-osuuden lisäämiseksi. Hyvinkäällä tavoitteena oli löytää erityisesti uusien kaupunkilaisten asenneryhmiä ja suunnata heille kohdennetusti kestävän liikkumisen markkinointia. Turun kaupungissa ja kaupunkiseudulla tavoite oli kestävien matkaketjujen lisääminen tunnistamalla kahdelta vaikutusaluevyöhykkeeltä ne liikkujaryhmät, joihin liittyisi lupaavin joukkoliikenteen, kävelyyn ja pyöräilyyn siirtymisen potentiaali. Menetelmään kuuluvien niin sanottujen kultaisten kysymysten Suomen oloihin lisättiin kysymykset talvi- ja sääolosuhteiden vaikutuksesta liikkumistottumuksiin. Lisäksi pilottikaupungit laativat kuntakohtaisia kysymyksiä omien tietotarpeidensa pohjalta. Kiinnostavana tuloksena tuli esille, että kolme suurinta ryhmää - imagonparantajat, parempaan pyrkijät ja käytännölliset matkaajat - olivat samat kaikilla Suomen kohdekaupungeilla.

SEGMENT-työkalu soveltuu Suomeen yhtä hyvin kuin alkuperäisiin hankemaihin. Hankkeen loppuraportti on julkaistu Liikenneviraston julkaisusarjassa: Loppuraportti.

Hyvinkään kaupungin kestävän liikkumisen ohjelma
Hankkeen tavoitteena oli laatia eurooppalaisen mallin pohjalta Hyvinkäälle kestävän liikkumisen ohjelma (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP) ja tutkia SUMP-mallin monistettavuutta muissa suomalaisissa kunnissa. Ohjelmassa kehitetään erityisesti kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä. Ohjelman laadinnassa sovelletaan osallistavaa menettelytapaa ja sitä varten laadittuja toimintakehyksiä. Yhtenä päätavoitteena on päätöksentekijöiden ja sidosryhmien sitouttaminen suunnitelmaan. Tavoittena on laatia ohjelma
- johon eri sidosryhmät kuten kaupungin toimialat, päättäjät, yritykset, järjestöt ja asukkaat voivat sitoutua
- joka lisää Hyvinkään kehittämistyön läpinäkyvyyttä virkamiesten, asukkaiden ja päättäjien välillä
- joka kohottaa nykyisen Askel-toiminnan statusta, brändiä, arvostusta ja poikkihallinnollisuutta
- jossa käsitellään kaikki kulkutavat ja lisätään erityisesti kestävän liikkumisen osuutta
- jossa huomioidaan eri liikkumismuotojen terveys- ja kustannusvaikutukset
- joka toimii konkreettisena päämääränä, johon liikkumisen ohjauksen toimet tähtäävät
- joka mahdollistaa paremmin jo tiedettyjen hyvien käytäntöjen jalkauttamisen ja toteuttamisen.
Työ toteutettiin yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernen kanssa.

Hyvinkään SUMP-mallin loppuraportti on julkaistu Liikenneviraston julkaisusarjassa: Loppuraportti.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen kytkeminen Savonlinnan keskustan kehittämiseen 2014
Savonlinnan kaupungin kävelyn ja pyöräilyn T&K -hankkeessa käynnistettiin liikkumisen viisastaminen keskustan alueella kytkemällä kävelyn ja pyöräilyn edistäminen osaksi Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämistyötä. Hanketta veti Sito Oy.

Hankkeen tavoitteita olivat asukkaiden, seurojen, yhdistysten ja yritysten aktivointi kävelyn ja pyöräilyn edistäminen liikkumisen ohjauksen toimintaan, paikallisiin olosuhteisiin sopivien kävelyn ja pyöräilyn edistämisen (pysyvien) toimintamallien tunnistaminen ja toteuttaminen, hankkeen toiminnan sovittaminen Kaupunkikeskusta 2015 -hankkeen kehittämistoimenpiteisiin sekä tausta- ja perusteluaineiston tuottaminen kävelyn ja pyöräilyn edistämisen potentiaalista ja vaikuttavuudesta päätöksentekijöille. Toimenpiteinä muun muassa laadittiin Pyöräilyn pääreitit -kartta, lisättiin kävely- ja pyöräilytempauksia kesäajan tapahtumiin, järjestettiin kaksi teemailtaa, toteutettiin Liikkujan viikolla valtuuston info viisaasta liikkumisesta, toteutettiin internetpohjainen asukaskysely karttareittiehdotuksista Savonlinnan pyöräilykarttaan, suoritettiin keskustassa Olavinkadun auditointi kävelyn ja pyöräilyn näkökulmasta sekä laadittiin kävelyn ja pyöräilyn keskustakartta, johon oli merkitty eri palveluiden sijainnit ja saavutettavuus kävellen ja pyörällä.

Hankkeessa tehtiin myös kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellinen arviointi Savonlinnassa 10 % ja 20 % kasvulla nykytasosta (HEAT-laskenta).Savonlinnassa kävelymäärän nousu nykytasolta 10 % toisi kaupungille runsaat 1,7 miljoonan euron ja pyöräilyn osalta 400 000 euron vuotuiset säästöt. Kokonaishyöty vuoteen 2030 mennessä olisi 10 % kasvulla kävelyn osalta reilut 20 miljoonaa euroa, pyöräilyn reilut 5 miljoonaa euroa. Tulokset kuvaavat koko yhteiskunnalle syntyviä hyötyjä, jotka saadaan kävelyn ja pyöräilyn lisääntymisen aiheuttamasta kuolleisuuden vähenemisestä. Laskelman perusteella voidaan todeta, että terveyshyötyjen osuus on merkittävä erityisesti kävelyä ja pyöräilyä edistävissä hankkeissa. HEAT-laskentojen suurin anti on konkreettinen euromääräinen arvio terveyshyödyistä, jota kannattaa hyödyntää päätöksenteon tukena.

Hanke-esimerkkejä vuoden 2014 kävelyn ja pyöräilyn T&K-hankkeista löytyy lisää Motivan verkkosivustolta.

Esimerkkejä valtakunnallisessa liikkumisen ohjauksen ohjelmassa 2012 -2013 tuetuista hankeista. Ohjelmaa koordinoi Motiva ja sitä rahoittivat liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto, ympäristöministeriö ja KKI-ohjelma. Rahoitukseen osallistui myös kuntia.

Kävellen kauppaan, pyörällä postiin - yhteistoimintamalli lähiasiointireittien kehittämiseksi
Hankkeessa kehitettiin toimintamalli, jolla pyrittiin parantamaan jalankulku- ja pyöräilyreittejä sekä kehittämään asiointiympäristöjen arkiliikkumista ja asiointimahdollisuuksia yhteistyössä Helsingin Pohjois-Haagan asukkaiden, paikallisten yrittäjien ja kaupungin kaknssa. Lue lisää hankkeesta.

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein
Joensuun seudulle tehtiin konkreettinen asenteisiin, liikkumistottumuksiin sekä toimintaympräistöön vaikuttava koordinoitu kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma. Hankkeen painopiste oli asenteisiin ja motivaatioon sekä kävelyn ja pyöräilyn arvostukseen vaikuttamisessa. Tavoitteena oli aikaansaada erilaista kävelyä ja pyöräilyä edistävää ja näkyväksi tekevää toimintaa. Työ toteutettiin osana Joensuun kävely- ja pyöräilystrategiatyötä. Lue lisää hankkeesta.

Janakkalan viisaan liikkumisen koordinaattori 2012 - 2013
Janakkalan kunnan hankkeessa edistettiin konkreettisen toiminnan kautta nykyistä viisampaa liikkumiskulttuuria - turvallisia, terveellisiä ja ympäristöystävällisiä liikkumisen valintoja - Janakkalan kunnan asukkaiden ja muiden Janakkalan alueella toimivien tahojen keskuudessa. Tavoitteena oli luoda pysyviä rakenteita ja toimintamalleja viisaan liikkumisen edistämiselle kunnassa sekä motivoida, kannustaa, tiedottaa asukkaita arjen viisaisiin liikkumisvalintoihin. Lue lisää hankkeesta.

Hyvä työpaikka pyöräillä (Pääkaupunkiseutu)
Helsingin Polkupyöräilijöiden hankkeen tavoitteena oli, että sitouttaa yrityksiä kehittämään työmatka- ja työasiapyöräilyolosuhteita ja ylläpitää työmatkapyöräilylle myönteistä asenneilmastoa. Pyrkimyksenä oli lisätä työntekijöiden ja heidän perheidensä pyöräilyä arjessa ja vähentää henkilöauton käyttöä. Lue lisää hankkeesta.

Hanke-esimerkkejä löytyy lisää Motivan verkkosivustolta.